حکومت وارونه

با توجه به بر عکس کردن همه چیز و وارونه جلو دادن حقایق (از جمله مرگ افراد ! نتیجه انتخابات ! دانشجویان و دانشجونماها ، مجرم ! ، اخبار و ... ) پیشنهاد می کنم اسم حکوت جمهوری اسلامی با رهبری خامنه ای رو به حکومت "وارونه" تغییر دهیم. نظر شما چیست؟