احمدي نژاد كاش شما هم پول بيت المال رو خورده بوديد اما ...

احمدي نژاد كاش شما هم پول بيت المال رو خورده بوديد اما مأموران شما با دستور شما به خاطر يك مد مو به جوانان گير نميداديد !

احمدي نژاد كاش شما هم پول بيت المال رو خورده بوديد اما ايران رتبه دار اعدام در جهان نبود !

احمدي نژاد كاش شما هم پول بيت المال رو خورده بوديد اما رياكار و فريب كار نبوديد !

احمدي نژاد كاش شما هم پول بيت المال رو خورده بوديد اما دچار توهم نميشديد !

احمدي نژاد كاش شما هم پول بيت المال رو خورده بوديد اما كشور ما يك كشور تروريست پرور نبود !

احمدي نژاد كاش شما هم پول بيت المال رو خورده بوديد اما مردم رو بازيچه افكار خود نمي كرديد و با احساساتشان بازي نمي كرديد !

احمدي نژاد كاش شما هم پول بيت المال رو خورده بوديد اما مأموران شما با لگد ناموس اين مردم را وارد ماشين نمي كردند !

احمدي نژاد كاش شما هم پول بيت المال رو خورده بوديد اما يك زره انسانيت در وجود شما بود !

احمدي نژاد كاش شما هم پول بيت المال رو خورده بوديد اما كشته شدن شش ميليون نفر رو انكار نمي كرديد !

احمدي نژاد كاش شما هم پول بيت المال رو خورده بوديد اما رئيس جمهور نميشديد !

اگر درمان تويي دردم فزون باد ...