كودتا و انتخابات

من در انتخابات شركت نكردم و خيلي سعي كردم نسبت به نتيجه بي تفاوت باشم ! اما نتونستم و به حال خود و ملت گريستم!. ولي نتيجه يك مزيت داشت و مردم رو به سمت روشنگري برد اميدوارم اين بار يك نافرماني مدني گسترده انجام دهيم و تا برآورده كردن تك تك مطالباتمون آرام نشينيم. و پيشنهاد ميكنم به ياد هم و حقمون يك شمع رو هر شب جلوي پنجره اتاق بزاريم و برق را خاموش كنيم و با اين حركت نمادين به هم نشان دهيم كه به فكر هميم و حقوقمون رو فراموش نكرديم . مطمئنم به آرامش خودمون هم كمك ميكنه.

عدالت در زمانِ ما
معنی ِ وارونه ای دارد!
عدالت
معنی ِ وارونه و بیهوده ای دارد!
عدالت، لکّهی ننگ ِ دروغ است
عدالت، یک فریب ِ اجتماعی ست!
عدالت، یک مترسک
یک عروسک
یک لباسِ خیمه شب بازی ست!
عدالت
آلت ِ خون و قِتال است.
عدالت
آلت ِ ظلم و فَغان است.
عدالت
آلت ِ زهد و ریاکاری ست.
عدالت
آلت ِ دست ِ جهانخواری ست.
عدالت در زمانِ ما
دریغا
معنی ِ وارونه ای دارد!
عدالت
ای دریغا ...
معنی ِ بیهوده ای دارد!


1 نظرات:

ناشناس گفت...

باز هم به ما که به دفاع از رای گمشده مان به خیابان میرویم!!!