اين كثافت ها بايد روزي كه بر سر زنان بي دفاع با باتوم ميزنن به فكر اين روزها باشند

اين روزها براي من قابل پيش بيني بود و شديدتر از آن نيز ممكنه اتفاق بيفته ، اين حيونا ي كثافت روزي كه به سينه نداها و سهراب ها شليك ميكردند و ميكنن و روزي كه به سر زنان و دختران باتوم ميزدند طوري كه طرف بي هوش ميشه و همچنين در زندان ها به افراد بي دفاع تجاوز ميكردند و بر سر مردان حجاب اشغال دينيشون رو مي پوشاندن بايد به فكر اين روزا و روزهاي آينده ميبودن . يك صفت مشترك اين مزدوران و كثافت ها با سگ اينه كه هر چي فرار كني بيشتر به دنبالت ميان و مغرورتر ميشن و چون در افكار كثافت خودشون غرق شدن و بوي فاضلاب از سر و روشون ميباره ، مخشون در كل كار نميكنه و كوتاه مدت به وقايع و كاراشون نگاه مي كنن .
به نظر من اين هشداري به حكومت و مزدورانش بود و در صورتي كه حكومتيان همين راه دروغگويي ، بي شرفي ، خود فروشي ، دزدي ، حماقت ، غرور ، جنايت ، تجاوز ، كارهاي قرون وسطايي و ... رو ادامه بدهند در آتشي كه خودشون براي خودشون به وجود آورده اند همراه خداي ساختگيشون خواهند سوخت.

هيچ حكومتي در مقابل مردم توان ايستادگي ندارد و اين مردم هستند كه حكومت رو به وجود ميارن نه اينكه حكومت مردم رو به وجود بياره