به نظر من شركت در نماز جمعه به امامت خامنه اي كار اشتباهي است

اگر مي خواهيد به اهداف خود برسيد شركت كردن در نماز جمعه با امامت خامنه اي به ضرر تمام كسانيست كه خواهان تحول هستند و چند دليل براي حرفم دارم:
1- شركت كردن در نماز به معني اين است كه خامنه اي رو كه به تقلب ها كمك كرده پذيرفتيد اينو قبل از رأي گيري در مورد انتخابات هم گفتم اما كمتر كسي توجه كرد (مي تونيد به پست هاي قبليم نگاه كنيد) و اين كار باعث مشروعيت بخشيدن به فردي ميشه كه در تقلب ها دست داره.
2- خودتون ميدانيد صدا و سيما همه چيزو به نفع متقلب ها تغيير ميدن نمونش ميتونيد به برنامه هاي اين چند روز نگاه كنيد در نتيجه 100% از اين موضوع بهره برداري سياسي خواهند كرد.
3- باعث كم شدن اتحاد مخالفان مي شود و با اين كار مي خواهند اصلاح طلبا خودزني كنند.
4- تجربه ثابت كرده (18 تير 78) خامنه اي حرفهايي رو بزنه تا جو آروم بشه سپس با آرام شدن جو به سركوب و نابود كردن مخالفان وضع موجود ميپردازند.