موسوي از 100 ، 95 امتياز را گرفت ! احمدي نژاد از 100 ، 10 امتياز گرفت!

به نظر من دلايل اينكه در مناظره ، موسوي از 100 ، 95 امتياز رو گرفت اين بود :
1- وقت شناسي در برنامه (10 امتياز)
2- به طرحهاي خود اشاره كرد (5 امتياز)
3- از گفته هاي احمدي نژاد استفاده صحيح كرد (10 امتياز)
4- به مشكلات جوانان و دانشجويان اشاره كرد (10 امتياز)
5- به بررسي سياست خارجه پرداخت و آن را نقد كرد (10 امتياز)
6- كوتاه و كارآمد صحبت ميكرد (10 امتياز)
7- به احمدي نژاد اجازه ميداد حرف خودش را بزند و اصلا جلويش را نگرفت و در وسط حرفش نپريد (10 امتياز)
8- از دروغگويي پرهيز كرد و هر چه احمدي نژاد مي خواست اونو از مطالب اصلي دور ببره و بحث عوض كنه دوري جست (10 امتياز)
9- به برنامه مسلط بود (10 امتياز)
10- به مدرك كردان ، دزديده شدن و ... اشاره كرد (10 امتياز)
دلايل اينكه احمدي نژاد 10 امتياز را كسب كرد :
1- خود را لو داد و شخصيت واقعي او اونجا بود (10 امتياز)