اي كه منفي ميدهي بي دليل !

اي كه منفي مي دهي بي دليل

انشاالله يك روز ميشوي ذليل

نه از آن اربابتان كه ... بي دليل

نه از شما از بين برديد بي دليل

شما كه لينك مرا برديد زير تيغ

لازم است شما را بزاريم زير تيغ

واي بر شما كه بي خود ميدريد

واي بر شما كه تقلب مي كنيد

مي توان زيبا ديد زيبا زيست

تا كه بدانيم حقيقت چيست

من اينو نوشتم براي همه

تا بداند درد مرا آن كه آدمه

دل خوشي ندارم هر چه هست

بي دليل روزگار خوشم شكست