شكايت مسئولان تيم پرسپوليس از رئيس جمهور

به گزارشي كه هم اكنون به دست ما رسيده تيم پيروزي پس از باخت در مقابل ازبكها و در نتيجه محروميت تيم از ادامه بازي ها و نرسيدن به فينال مسابقات مسئولان اين تيم مسئله را پيگيري كرده اند كه به يك نتيجه جالب و قابل توجه رسيده اند و دليل آن را دكتر محمود احمدي نژاد و كارهاي ايشان مي دانند. آنها پس از بررسي باخت تيم كشتي ، باخت تيم ملي فوتبال در بازي با عربستان به دليل حضور داشتن آقاي احمدي نژاد به اين نتيجه رسيدند كه دليل باخت آنها استفاده ستاد انتخاباتي دكتر محمود احمدي نژاد از رنگ سرخ است و قصد دارند شكايتي را عليه ايشان تنظيم كنند.