جهت یادآوری

تا به کی همچون طفیل جغد در ویرانه ها
ما که از سنگ حوادث می توانیم خانه ساخت

تاریخ نشان داده است که برندگان بزرگ قبل از پیروزی با موانع سختی روبرو شده اند اما برنده شده اند چون نگذاشته اند شکستهایشان آنها را دلسرد کند.
( بی سی فوریس)

ما به سه اصل مبارزاتمون نیاز داریم :
1- استفاده از هر فرصتی (چه خوب چه بد ) برای رسیدن به اهدافمون.
2- باور و ایمان داشته باشیم به خودمون.
3- همیشه امید داشته باشیم.