طوفان ها سبب عمیق تر شدن ریشه درختان می شود


می دونم چرا از اتفاقات ، حوادث و سختی ها برداشتی منفی میشه ! خیلی از اتفاقات ظاهرا بد به ما کمک می کند که راه خود را بهتر بیابیم. خیلی از دروغ گفتنها ، شعار دادن ها و ... انسان رو ناراحت میکنه اما از آن طرفی باعث میشه ما این آدمها رو بهتر بشناسیم و کمک می کنه در آینده دروغگو و راستگو رو نه بر اساس ظاهرشان و شعارهاشون بلکه بر اساس عقاید ، تفکرات ، کارهاشون و ... شون تشخیص داد. یا اتفاقاتی که در این چند ماه به وجود آمد برای مثال اعترافات . این اعترافات درسته ظاهرا بد بود ولی یک تاریخی طولانی رو روشن کرد . بعد از اینکه پوچ بودن این اعترافات معلوم شد (برای کسانی که نمی دانستند) . خودبخود تمام اعترافات طول این 30 سال و عدالت آن زیر سوال رفت و خیلی از اتفاقات مشابه دیگری که قبلا به وجود آمده اند . یا مثال دیگر تقلب انتخابات بود که دوره چهار ساله قبلی احمدی نژاد رو هم برد زیر سوال و برای من کل نظام درمدت عمرش با توجه به ساختار زیر سوا رفت. من به این اتفاقات دید مثبتی دارم و این اتفاقات قویتر میکنه و باعث بزرگتر شدن دایره نفوذی ما میشه و به قول کلود مک دونالد :

طوفان ها سبب عمیق تر شدن ریشه درختان می شود