غم مخور

می گوید

میرسد مجموعه یوسف به پایان غم مخور

می شود سیمای ما روزی گلستان غم مخور

ای زلیخا ! جعفر دهقان اگر شوهر نشد

میرسد بهرام رادان غم مخور

مدرک زیبایی یوسف اگر قلابی است

اصل آنرا می دهد آقای کردان غم مخور

کاهن اعظم اگر گندم ندارد بی خیال

میکند اسکندری گندم فراوان غم مخور