زن

چرا پيامبر زن نداريم؟ من خيلي به اين سؤال فكر كردم ... از افراد زيادي پرسيدم! ولي به من جوابي منطقي ندادند . در نهايت به چند نتيجه رسيدم ولي قبل از توضيح يك سؤال مطرح مي كنم : انسان چه زماني در مورد يك موضوع سؤال نمي كند؟ در دوحالت : 1- زماني كه موضوع رو كاملا فهميده 2- زماني كه از موضوع در مورد موضوع هيچي نمي دونه . خوب شايد بگوييد ربطش با اين كه چرا پيامبر زن وجود نداره چيه؟ جواب اين سؤال هم دو حالت داره يا زنان كامل بودن و نيازي به راهنمايي نداشتن و يا كلا هيچي نمي دونستند.
البته از زاويه روانشناسي به اين موضوع نگاه كردم ديدم ساختار مغز مرد با زن تفاوت زيادي داره ولي جالبترين نكته اش اينجاست كه مرد به صورت تصويري بيشتر موضوعات اطرافشو درك مي كنه و قدرت خيالپردازيش از زن قويتره.
شما چه فكر مي كنيد؟